Zamówienia złożone do godziny 14:00 wysyłamy jeszcze tego samego dnia.

REGULAMIN SKLEPU 4MOTOR obowiązujący od 25 grudnia 2014 r.


Właścicielem sklepu internetowego 4MOTOR działającego pod adresem: jest przedsiębiorca Łukasz Kołodziejski, prowadzący pod firmą “4MOTOR” działalność gospodarczą mieszcząca się pod adresem ul. Mazowiecka 5, 06-430 Sońsk, NIP: 5661930543, REGON: 141762019, wpisaną do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego przez Urząd gminy Sońsk

Definicje użyte w regulaminie:
4MOTOR
sklep internetowy prowadzony przez przedsiębiorcę Łukasza Kołodziejskiego, zgodnie z danymi w nagłówku regulaminu;
Czas realizacji zamówienia 
czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Dni robocze 
wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Klient
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
Konto Klienta
baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
Sprzedawca
osoba obsługująca Klienta w po stronie sklepu 4MOTOR;
Przelew tradycyjny 
płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny 
płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;
Sklep 
sklep internetowy działający pod adresem: http://sklep.4motor.pl/, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu.

DANE OSOBOWE
Składając zamówienie w Sklepie, Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie 4MOTOR oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.
4MOTOR oświadcza, że danych osobowych swoich Klientów nie będzie udostępniał podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji gdzie udostępnienie takie jest wymagane przez prawo.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób upoważnionych.
Zbiór danych osobowych stanowiących dane osób fizycznych będących Klientami 4MOTOR został zarejestrowany w Generalnym Inspektoracie Danych Osobowych pod numerem 003697/2014, numer księgi: 142677, administratorem danych osobowych jest 4MOTOR.
W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

SPRZEDAŻ TOWARÓW
Sklep 4MOTOR prowadzi detaliczną sprzedaż towarów poprzez sieć Internet.
Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie http://sklep.4motor.pl/ oraz w systemie aukcyjnym Allegro.pl
Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez serwis internetowy http://sklep.4motor.pl/ oraz system aukcyjny Allegro.pl całodobowo;
Zamówienia od Klientów są przyjmowane telefonicznie w Dni Robocze, w godzina 8:00-20:00;
Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta Klienta.
Aby założyć konto Klienta należy wejść pod adres: http://sklep.4motor.pl/pl/reg i wypełnić formularz, w tym podać adres email, określić hasło do konta i zaakceptować regulamin.
Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa w tym punkcie regulaminu. 
Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia lub dokonanie przedpłaty za towar w wysokości 100% wartości zamówienia wraz z transportem.
W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
wyboru zamawianych towarów lub usług,
wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
wyboru sposobu płatności.
W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar znajdujący się w anulowanym, bądź częściowo zrealizowanym, zamówieniu, to Sklep zwróci należność za anulowane towary.
Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki.
Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem form kontaktu wymienionych w zakładce “Kontakt” Sklepu.

CENY I REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
podawane są w złotych polskich,
zawierają podatek VAT,
nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
Klient dokonując zakupu w sklepie może wybrać jedną z dwóch opcji płatności:
płatność za towar z góry przelewem na konto firmy,
płatność przy odbiorze (za pobraniem).

Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu jednorazowego zamówienia.
Wszystkie zamówienia są wysyłane w przeciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w przypadku zamówienia za pobraniem, bądź zaksięgowania wpłaty w przypadku płatności przelewem na konto.
Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 2 tygodnie. Po tym terminie zamówienie jest anulowane.
Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i formy dostawy. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje automatycznie informację e-mailem o łącznej kwocie do zapłaty (zależną od wybranym wcześniej przez Klienta sposobie płatności);
Dane do przelewu znajdują się na stronie Sklepu, w zakładce ,,Koszty dostawy”;
Na czas realizacji zamówienia składają się czas przygotowania paczki i przekazania jej firmie kurierskiej.
Klient nie może anulować zamówienia, które zostało już wysłane.
Przewidziany czas dostawy dla firmy kurierskiej to 1 dzień roboczy (od momentu nadania przesyłki).
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
Zamówienie dostarczone będzie do Klienta za pomocą firmy kurierskiej UPS;

GWARANCJE, ZWROTY, REKLAMACJE

Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta;
Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi; Jeśli kupujący złoży reklamację w ciągu 12 miesięcy od dokonanie zakupu, automatycznie zakłada się, że rzecz była wadliwa w chwili jej wydania. W przypadku nabycia wadliwego produktu, kupujący może zdecydować, czy woli obniżenie jego ceny, czy odstąpienie od umowy.
Produkty zamówione w sklepie internetowym mogą zostać zwrócone w trybie odstąpienia Klienta od umowy zgodnie z ustawą z dn. 30  maja 2014 r. (Dz. U.  z 2014r. poz. 827) w terminie 14 dni od daty jego otrzymania bez podania przyczyny. Artykuły odesłane w terminie późniejszym nie będą przyjmowane.
W celu rozpoczęcia procedury zwrotu należy skontaktować się ze Sprzedawcą wykorzystując jeden z kanałów komunikacyjnych wymienionych w zakładce “Kontakt” Sklepu;
W przypadku zwrotu towaru, konieczne jest aby zwracany towar był w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Towar musi być kompletny oraz zawierać wszystkie elementy, które posiadał w momencie sprzedaży. Brak w/w elementów może być podstawą odmówienia przyjęcia zwrotu.
Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon fiskalny, fakturę lub inny dokument stanowiący jednoznaczne potwierdzenie transakcji, oraz prawidłowo wypełniony protokół reklamacyjny lub formularz odstąpienia od umowy zgodny z załącznikiem do ustawy. Protokół oraz formularz otrzymać można bezpośrednio z biura Sklepu, bądź pobrać ze strony.
Brak dołączonego paragonu, faktury, bądź innego dokumentu jednoznacznie potwierdzającego transakcję zakupu zwracanego towaru, będzie skutkował odmową przyjęcia zwrotu.
Reklamacji podlegają wady fizyczne (fabryczne), prawne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy. Do wad fizycznych nie zalicza się różnic w wyglądzie. Kolory i wykończenia towarów prezentowanych w ofercie sklepu mogą nieznacznie różnić się od wyglądu artykułu w rzeczywistości. Może wynikać to ze stosowanych technik fotograficznych, zastosowania innych technologii przez producenta lub ustawień parametrów monitora.
Klient powinien niezwłocznie odesłać wadliwy towar za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Sklepu. Koszty przesyłki pokrywa Sklep, chyba że konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, wówczas Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty przesyłki oraz wartość reklamowanego towaru, zwracana jest przelewem na konto wskazane przez Klienta. 
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji koszty przesyłki pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. W przypadku przesłania przesyłki, wbrew powyższym postanowieniom regulaminu, przesyłka nie zostanie odebrana.

Zwrot należności za zwrócony towar lub pozytywnie rozpatrzoną reklamację następuje przelewem bankowym i rozliczany jest w terminie 14 dni roboczych od daty fizycznego otrzymania zwrotu przez Sklep (wraz z kompletną dokumentacją). 
Sklep nie przyjmuje reklamacji ani zwrotów na towary z promocji, wyprzedaży.
Sklep nie wymienia produktów, jedynie przyjmuje zwroty.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Prawa autorskie i odpowiedzialność

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane w imieniu klienta przez osoby trzecie (nieupoważnione);
Zdjęcia oraz wszystkie teksty znajdujące się na stronie sklepu internetowego są autorstwa i przynależą do 4MOTOR;
Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie http://www.4motor.pl bez zgody autora, dla jakichkolwiek celów, jest naruszeniem prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych. Podstawa prawna: „Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a 4MOTOR
Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony http://sklep.4motor.pl/. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:
a. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
b. Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony 4MOTOR.
Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2014r. ,poz.827 z późn. zm.).
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://sklep.4motor.pl/. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.